Dernek Tüzüğü

BÜYÜKÇEKMECE FENERBAHÇELİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM – 1 GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1 – DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı “BÜYÜKÇEKMECE FENERBAHÇELİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ” dir. Kısa ismi BÜFİD olarak kullanılır. Merkezi İstanbul Büyükçekmece’dedir. Bu tüzükte sadece “DERNEK” olarak anılacaktır.

MADDE 2 – DERNEĞİN AMBLEMİ

Derneğin logosu, sarı lacivert renklerden oluşur. Logo, derneğin adı olan “Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği”, kısa adı BÜFİD yazılarından ve taraftar görüntüsünden oluşan bir kompozisyondur. Zemin rengine göre dış halka sarı yada lacivert olarak tasarlanmıştır.

BÜFİD Logo

Dernek amblemi, Yönetim Kurulu’nun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

MADDE 3 – DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ

Derneğin kuruluş amacı Fenerbahçe Spor Kulübü’ne hizmettir. Belli konuma gelmiş Fenerbahçe aşığı iş adamı ve yöneticilerin herhangi bir beklenti olmadan Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimine hizmet ve katkıda bulunabilecekleri bir platform oluşturmaktır. Dernek, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne gönül veren taraftarları ve sporseverleri bir çatı altında toplamak, üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, kulübe üye olmalarını sağlamak, kulübe mümkün olan her türlü maddi ve manevi yardımı yapmak ve bu amaçlara uygun olarak çalışmak amacı ile kurulmuştur. Dernek amacını geliştirmek için;

1. Taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurabilir, sahibi olduğu veya kiraladığı taşınmazları işletebilir ve spor tesisi yaptırabilir.

2. Üyeler arasındaki ilişkilerin ve dayanışmanın gelişmesini sağlamak, üyeler arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, kokteyl, konser, konferans, seminer, festival, fuar, tiyatro, sergi, spor karşılaşmaları, piknik, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenleyebilir.
3. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temini amacıyla Fenerbahçe ismini taşıyacak şekilde vakıf ve yardımlaşma sandığı kurabilir. Yardım Toplama Kanunu ve Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak benzer amaçlı derneklerden, özel veya kamu kurum ve kuruluşlardan, vakıflardan, mesleki kuruluşlardan, sivil toplum örgütlerinden, sendikalardan vb. kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve/veya adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.

4. Dernek üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütleri yapar, öneri ve dilekleri belirleyebilir.

5. Dernekler Kanunu ile Yardım Toplama Kanunu ve diğer mer’i mevzuat hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır, toplar; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

6. Amaç hizmet ve konularını gerçekleştirmek için lokal, sosyal tesis ve spor tesisleri açabilir.

7. Mevzuatın izin verdiği tüm konularda faaliyette bulunabilir.

8. Gerekli görülen yerlede Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilik açabilir.

9. Dernek amaç ve hizmet konularına uygun şekilde web sitesi açabilir.

10. Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili her nevi, basılı ve görsel yayınlar ve tanıtımlar yapabilir, yayın organı çıkarabilir.

11. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturabilir.

MADDE 4 – DERNEĞİN KURUCULARI

Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği 2020 yılında Hakan Küçük, Abdullah Biçer, Murat İlhan, H.Özlem Kantarcı Ilıca, Av.Ayberk Bağcı, Harun Reşit Tığlı, Oğuz Türkönde, Fatih İnan, Fatma Esra Cebe Özcan, Arzu Aktaş Biçer, Hidayet Vurun, Erkan İlhan, Tayfun Alişan, Emir Kaya, , Mehmet Seyitoğlu, Tayfun Şimşek, Ahmet Küçük, Serkan Çardakbaşı, Adil Burak Uçar, Haluk Küçük, Zafer İlhan, Orhan Akgün ve Mehmet Hepgül tarafından kurulmuştur.

MADDE 5 – SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

Dernek spor, sosyal, kültürel, eğitim ve yardım amaçlı bir kuruluştur. Siyasetle uğraşmaz. Ancak amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm sivil toplum örgütleri özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü ile işbirliği yapabilir, sosyal faaliyet düzenleyebilir. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün şerefli geçmişine ve onuruna gölge düşürecek hiçbir faaliyette bulunamaz.

MADDE 6 – ÜYELİK ŞARTLARI

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip bulunan ve bu tüzükte öngörülen amaca katkıda bulunabilecek yetenek ve niteliklere sahip, Fenerbahçelilik ruh ve sevgisi ile dolu, Yönetim Kurulu’ndan 1 kişi ya da dernek üyesi en az 2 kişi referans gösterebilen her gerçek kişi derneğe üye olabilir. Ancak;

1. Yasal bir düzenleme uyarınca derneklere üye olması yasaklanmış kişiler,
2. Yüz kızartıcı suçlardan biri ile mahkûm olanlar,
3. Türkiye’de oturma hakkına sahip olmayan yabancılar,
4. Nev’i, niteliği ve kapsamı itibariyle derneğin faaliyet alanı içinde bulunan başka bir spor kulübünün
ve derneğinin üyeleri,
5. Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkartılmış olanlar ile dernek üyeliğinden istifa ederek ayrılanlar,
6. Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’ne kesinleşmiş ve/veya takibe konulmuş borcu olanlar, Fenerbahçe
Spor Kulübü kongre üyeliğiden istifa ederek ayrılanlar,
7. Diğer kanunların derneklere üye olamayacağını belirttiği kişiler,
derneğe üye olamazlar.

MADDE 7 – ÜYELİK İÇİN MÜRACAAT

Derneğe üye olmak isteyen, Üyelik Bilgi Formu’nu gerçek bilgilere uygun olarak doldurarak 1 vesikalık resim ve üye kimlik kartı için bilgisayar ortamında 1 resmi ile birlikte bizzat derneğe başvurur. Tamamlanan üye talep dosyası Sekreterliğe teslim edilir.

MADDE 8 – ÜYELİK TALEBİNİN İNCELENMESİ

Üyelik talep dosyası tamamlanınca, üyelik talebi Genel Sekreterlikçe 1 hafta süre ile askıya çıkarılır. Her üye, talepte bulunan kimsenin üyelik talebine karşı bir dilekçe ile itiraz edebilir. İtirazın kimin tarafından yapıldığı ve mahiyeti gizli tutulur. Askı süresi tamamlanınca dosya, idari ve mali işlerden sorumlu As Başkan, Sekreter ve Sekreter Yardımcısı tarafından incelenir ve üyeliğe kabule uygun olduğu veya olmadığı şeklindeki görüşünü Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu müracaat eden kimsenin üyeliğe kabulü veya talebin reddi hakkındaki kararını en geç 30 gün içinde verir. Sonucu yazılı olarak müracaat sahibine duyurur.

MADDE 9 – ÜYELİK SIFATININ KAZANILMASI

Üyelik talebi kabul edilen kimseye, derneğe giriş aidatını ve en az mevcut aya ait aidatını 30 gün içinde ödemesi gerektiği bildirilir. Bu süre içinde gereken ödeme yapılmaz ise, üyelik talebinin kabulü kendiliğinden kalkar. Süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirenlerin dosyası Sekreterliğe gönderilir ve üye kayıt defterine işlenerek DERBİS sistemine üye girişi yapılır. Üye kayıt defterine işlenen kişi üyeliğe kabul tarihinden itibaren dernek üyesi sıfatını kazanır. Ayrıca, derneğe yardım ve hizmet edenlerden uygun görülenlere Yönetim Kurulu’nun oy birliği ile karar alması halinde giriş aidatı alınmaksızın derneğe üyelikleri sağlanır.

MADDE 10 – GİRİŞ AİDATI VE AYLIK AİDAT

Yönetim Kurulu, her yıl Ocak ayında yapacağı ilk Yönetim Kurulu toplantısında derneğe giriş aidatını ve aylık aidatı belirler. 2021 yılı için Giriş Aidatı: Bir defaya mahsus olmak üzere derneğe ilk girişte her üyeden 120 TL. alınacaktır. Aylık Aidat: 10 TL’dir ve üye isteği ile bir aylık dönemden fazla en çok 12 aylık aidat tutarı kadar olmak kaydıyla toplu ödeme yapılabilir.

MADDE 11 – ÜYELERİN HAK VE GÖREVLERİ

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı olup üye oyunu bizzat kullanır.
Her üye;
a. Üyelik sıfatından doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmekle,
b. Derneğin sportif, sosyal ve eğitsel bütün faaliyet alanlarında, amacının gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla,
c. Yükümlülük ve görev ifasında, hakların kullanılması ve borçların edasında iyi niyet kaidelerine uygun hareket etmekle,
d. Derneğin yetkili organları tarafından istenen bilgi ve belgeleri temin etmekle,
e. Tüzük ve yönetmelik hükümlerine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymakla yükümlüdür.

MADDE 12 – ÜYELİK SIFATININ SONA ERMESİ

Üyelik aşağıdaki hallerden birinin gerçekleşmesi halinde sona erer.

1. Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı istifanın elden ya da posta yoluyla gönderilmesi.
2. Kanuni haklarından mahrum edilmiş olma halinin tespiti.
3. Üyeliğe müracaatlarında verdikleri dilekçe ve Üyelik Bilgi Formu’nda gerçeğe uymayan beyanda bulunulduğunun tespiti.
4. Dernekler Kanunu’nda belirtilen sebeplerle derneğe üye olamama durumunun sonradan saptanması.
5. Söz ve/veya yazı ile derneği, toplum önünde haksız olarak küçük düşürücü asılsız haber ve fikir yayan, derneğin konu ve amacına aykırı faaliyetlerde bulunan üyeler;
6. Derneğin genel düzenini bozan, itibarına zarar veren, olumsuz tutum ve davranışlarıyla diğer dernek üyelerini, gönüllülerini ve/veya ziyaretçilerini rahatsız eden her türlü mütecaviz davranış ve konuşmalarda bulunanlar;

Haysiyet Divanı’nın teklifi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

Bu üyeler kendileri ile ilgili gündem maddesinde söz alabilirler. Fakat toplantıda oy veremezler. Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılan kişilere ait bu karar, ilk Genel Kurul’da çıkartılma işlemine itiraz olması halinde oylanarak onaylanmak zorundadır. Ayrıca;
7. Üyenin ölümü halinde üyelik doğal olarak düşmüş kabul edilerek Yönetim Kurulu’nca gerekli işlemler yapılır.
8. Üyelik bilgi formunda Fenerbahçe taraftarı olduğunu beyan etmesine rağmen süper ligde Fenerbahçe rakibi olan başka bir takım tuttuğu tesbit edilen üye ( üyenin memleketi olan il veya ilçenin takımını 2.takım olarak tutması normaldir).
9. Üye Giriş Aidatı ve ilk ay aidatını ödeyen fakat sonraki dönemlerde Yönetim Kurulu’nun yazılı uyarılarına rağmen ödemelerini aksatarak en az 6 ay aidat borcu biriken üye.
10. Dernek üyelik giriş aidatını ve üyeliğin başlayacağı ilk ay aidatını üyelik başladıktan sonraki 30 gün içerisinde ödemeyen üye.
Yönetim Kurulu kararı ile ayrıca ihtara gerek olmaksızın üyelikten çıkartılabilir.

Dernekten çıkarılan üyenin Yönetim Kurulu’na dilekçe vermek suretiyle Genel Kurul’dan ihracın kaldırılmasını talep etmek hakkı vardır. Bu talep, yapılacak ilk Genel Kurul’a sunulur. Genel Kurul’da, verilen ihraç kararının kaldırılması halinde, dosya yeniden görüşülmek üzere Haysiyet Divanı’na sevk edilir. Dosyanın Genel Kurul’a ikinci defa gelmesi halinde alınacak karar kesindir. Dernekten çıkarılan kimsenin üye kaydı üye kayıt defterinden silinir ve hiçbir şekilde tekrar üye olamaz. Dernekten çıkarılan üyeye aidatları iade olunmaz. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Yönetim Kurulu aidat borçlarını Borçlar Kanunu’na göre icra yoluyla tahsil edebilir.

BÖLÜM-2 DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 13- DERNEĞİN ORGANLARI

A. Genel Kurul
B. Yönetim Kurulu
C. Denetim Kurulu
D. Haysiyet Divanı
E. İdari ve Mali İşler Kurulu
F. Sosyal, Kültürel ve Eğitsel Faaliyetler Kurulu
G. Medya ve Basın Kurulu
H. Yerel Spor Faaliyetleri Kurulu
I. Hayvan Hakları ve Doğal Çevre Kurulu
J. İnsan Hakları Kurulu
K. İnovasyon (Yenilik, Yenilikçilik) ve Strateji Kurulu
L. Taraftarlarla İlişkiler ve Gezi Kurulu
M. Protokol İşleri Kurulu
N. STK ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Kurulu

olmak üzere on dört kuruldan ibarettir.

MADDE 14 – GENEL KURUL

Genel Kurul, dernek üyelerinden teşekkül eder. Genel Kurul toplantılarına,
a. Ne sebeple olursa olsun derneğe borcu olan,
b. Yönetim Kurulu’nun müsaadesiyle başka bir kulüp veya dernekte görev almış hizmet kabul etmiş olan üyeler,
c. Onur üyeleri katılamazlar (Madde 59’da belirtilen üye aidat ödemesi yapan onur üyeleri hariç).

MADDE 15 – GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul, derneğin en yüksek karar organıdır. Aşağıda yazılan hususları müzakere eder ve karara bağlar.
a. Dernek organlarının seçilmesi,
b. Yönetim ve Denetim Kurulları’nın raporlarının görüşülmesi,
c. Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
d. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan yıllık bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
f. Yapılması gereken işler hakkında Yönetim Kurulu ve diğer kurullara yetki verilmesi,
g. Kurul ve komitelerin çalışma ve faaliyetlerinin denetlenmesi,
h. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
i. Derneğin fesh edilmesi.
j. Mevzuat ve dernek tüzüğünde, Genel Kurul’ca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 16 – GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul,

a. 3 yılda bir Mayıs ayında olağan toplanır. Olağan Genel Kurul toplantılarında derneğin mali, idari ve sportif faaliyetleriyle ile ilgili konuların müzakeresi ve dernek organlarının seçimi yapılır.

b. Yönetim veya Denetim Kurulları’nın gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerden 1/5’nin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanır. Olağanüstü toplantı talebinde bulunan üyelerin kimliği Genel Sekreterlik tarafından incelenir. Denetim Kurulu’nun veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu bir ay içinde Genel Kurul’u toplantıya çağırmaz ise, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi, duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

c. Yönetim Kurulu’nun toplu olarak istifası halinde müstafi Yönetim Kurulu olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar göreve devam etmekle yükümlüdür. Bunun mümkün olmadığı hallerde Denetim Kurulu geçici Yönetim Kurulu görevini yüklenerek olağanüstü toplantıyı bir ay içerisinde gerçekleştirir.

MADDE 17 – ÇAĞRI USULÜ

4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 18 – TOPLANTI YERİ

Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

MADDE 19 – TOPLANTI YETER SAYISI

Tüzükte ayrıca toplantı yeter sayısı belirtilmemiş olan hallerde Genel Kurul tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır .İlk toplantıda yeter sayısı sağlanmaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 20 – TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Genel Kurul toplantıları, üyelere ve mahallinin en büyük mülki idare amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler, giriş kartlarını göstererek ve Genel Sekreterlik tarafından
düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Bu listeye göre toplantı yeter sayısı sağlanmış ise, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetecek bir Başkan ile bir Başkan Vekili ve iki Katip üye seçilir. Toplantı yönetimi, Genel Kurul Başkanı’na aittir. Katip üyeler toplantı tutanağını düzenler ve Başkan ile birlikte imzalarlar. Başkanlık Divanı’nca Genel Kurul görüşmeleri imkanlar nispetinde yazılı, sesli ve görüntülü olarak kaydedilir. Başkanlık Divanı teşekkül ettikten sonra, Genel Kurul’ca aksine karar verilmemiş ise kurulların raporu okunur. Kurul sözcülerinin konuşmalarından sonra üyelere aldıkları sıraya göre söz verilir. Üyeler anlaşarak konuşma sürelerini değiştirebilirler. Toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından konuşma süresinin kısıtlanması veya müzakerenin yeterliliği yazılı olarak talep edilebilir. Konuşma süresi beş dakikadan az olamaz. Kurul ve Komisyon sözcülerinin konuşmaları kısıtlanamaz. Müzakerenin yeterliliği teklifi, gündem maddesi üzerinde beş üye konuşmadan yapılamaz. Tekliften önce söz almış üyelerin konuşma hakları saklıdır. Yeterlilik teklifi bir lehte, bir aleyhte konuşmalardan sonra oya sunulur. Toplantı sonucunda bütün tutanak ve belgeler, kaydedilmişse kasetler, Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

MADDE 21 – GÜNDEM

Genel Kurul toplantılarında yalnız, gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 22 – KARAR YETER SAYISI

Tüzükte karar yeter sayısı ayrıca belirtilmemiş olan hallerde, Genel Kurul’da oylamaya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile karar verilir.

MADDE 23 – OY KULLANMA

Genel Kurul toplantılarında, Başkanlık Divanı, kurulacak komite ve komisyonların seçimi açık oyla, organların seçimi gizli oyla yapılır. Aksine karar verilmedikçe kararlar açık oyla alınır.

MADDE 24 – OY VERME

Gündeminde seçim maddesi bulunan Genel Kurul’da oy verme işlemi için bir süre konulur. Konulan süre içerisinde sandık başına gelmiş olanlar tespit edilerek oylarını kullanırlar. Oy kullanacak üyeler, resmi hüviyetini ve Genel Kurul’a giriş kartını sandık kuruluna verir, dernek mührü ile mühürlenmiş Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanmış zarfı alarak kapalı hücrelerde oy pusulasını zarfa koyarak kapatır, sandık kurulu önünde sandığa atar, Giriş Kartları da sandığa atılır. Oy kullanan üye adının yazılı olduğu listeyi imzalayarak hüviyetini geri alır. Matbu ya da elle yazılmış oy pusulaları kullanılabilir. Üstü çizilmiş isimler geçersizdir. Matbu oy pusulalarında çizilen isimler üzerine süresinde aday olmuş başka isimler yazılabilir. Yeter sayıda oy zarfı Genel Sekreter tarafından imza karşılığı Sandık Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Oy zarfları oy adetinden fazla kullanılmış ise bu durum sebebi belirtilerek bir tutanakla tespit edilir. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

MADDE 25 – OYLARIN TASNİF VE SAYIMI

Oy verme sona erdikten sonra Sandık Kurulu oy kullanan üye sayısını tutanakla tespit eder ve sandıklar sıra ile açılarak sayım yapılır. Zarf adeti, giriş kartı adetinden veya oy kullanan üye adetinden fazla çıktığı taktirde fazla sayıda çıkan sayıda zarf açılmadan iptal edilir. Seçime giren aday sayısının birden fazla olup eşit sayıda oy almaları halinde ise aynı Genel Kurul’da seçim yeniden yapılır. Sayım sonucu, Sandık Kurulu tarafından tutanağa geçirilir ve oy pusulaları ayrı ayrı zarflar içinde bir torbaya konularak mühürlenir, Divan Başkanı’na teslim edilir. Seçim sonuçları, Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından derhal açıklanır ve bir yazıyla yeni seçilen Yönetim Kurulu’na ve diğer seçilenlere bildirilir. Sayım ve seçim sonucuna itiraz halinde bütün sandık kurulunun iştiraki ile yeniden sayım yapılır. Bu sonuç kesindir. Seçim sonuçlarına, seçimi takip eden günün mesai saati bitimine kadar itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Genel Kurul Başkanlık Divanı’na yapılır. Oy verme yerinin, oy kullanmanın ve sayımın düzeni ve seçimle ilgili işlemler, Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından sağlanır ve yürütülür.

MADDE 26 – SANDIK KURULLARI

Genel Kurul Başkanlığı’nı aynı zamanda Sandık Kurulu Başkanlığı’nı da yapar. Sandık Kurulu üyeleri ise asgari üç kişi olmak üzere seçimlerden önce Genel Kurul tarafından seçilir.

MADDE 27 – SEÇİMLERİN BİLDİRİMİ

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Bu bildirime;

a)  Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
b)  Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.

Sandığı bulunan dernekler, sandıklarına ait Genel Kurul Sonuç Bildirimini bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirirler.

MADDE 28 – YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 16 asil 9 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantılarında aralarında görev bölümü yaparak bir Başkan, bir Başkan Vekili, on bir As Başkan, bir Genel Sekreter, bir Genel Sekreter Yardımcısı, bir Muhasip Üye ile gerekli görünen faaliyetleri yürütecek Yönetim Kurulu dışında olan kurulları ve üyelerini belirler. 9 kişiden oluşan Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri aynı zamanda Sosyal,Kültürel ve Eğitsel Faaliyetler Kurulu, Medya ve Basın Kurulu, Yerel Spor Faaliyetleri Kurulu, Hayvan Hakları ve Doğal Çevre Kurulu, İnsan Hakları Kurulu, İnovasyon ve Strateji Kurulu, Taraftarlarla İlişkiler ve Gezi Kurulu, Protokol İşleri Kurulu ve STK ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Kurulu As Başkanları ile ilgili kurulda beraber çalışan ve onların yardımcılığını yapan, kurul çalışmalarından sorumlu, toplantılarını yöneten ve as başkanına üretilen projenin Yönetim Kurulu’nda görüşülmesi için konuyu aktaran kişidir. Yönetim Kurulu asil üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma olduğunda yerine yedek üyelerden birinci sırada bulunan yazılı olarak davet edilir. Davete tebligat tarihinden itibaren bir hafta süre içerisinde cevap vermeyen yedek üyenin yerine bir sonraki yedek üye davet edilir. Boşalan Yönetim Kurulu’ndaki göreve geçen Yönetim Kurulu Yedek Üye’nin kurul başkanlığı boşalacağı için o kurulun As Başkanı bir sonraki Genel Kurul’da yeri dolana kadar kendisine yardımcılık eden kurul başkansız görevine devam eder. İstifa eden Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, görev sürelerinden sorumlu olup, Genel Kurul’a katılıp hesap vermekle yükümlüdürler. İbra edilmeden yeniden göreve seçilemezler. Denetim ve Yönetim Kurulu üyeleri, bütçeyi aşan harcamaları için derneğin hiçbir gelirini temlik edemezler.

MADDE 29 – YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının
yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi, duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirilir.

MADDE 30 – YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ

Yönetim Kurulu en az 30 günde bir kez toplanır. Gündem Genel Sekreter tarafından hazırlanır. Her üye gündeme madde ilave ettirebilir. Kararlar Genel Sekreter tarafından zapta geçirilerek karar defterine yazılır ve bir sonraki toplantıda okunarak üyeler tarafından imzalanır. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya gelmeyen üye Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılır.

MADDE 31 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu, derneğin karar ve yürütme organıdır. Yetkili İhtisas Kurulları’nın görüşünü alarak derneğin çalışma ve faaliyetlerini tüzük hükümlerine göre düzenler ve yürütür. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1. Derneği temsil etmek veya gerektiğinde kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
2. Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
3. Genel Kurul kararlarını yürütmek,
4. Sosyal, sportif ve eğitsel tesislerin kurulmasına karar vermek ve tesis faaliyetlerini yürütecek kimseleri seçmek, komiteler kurmak, tesislerin verimli çalışması için gerekli teknik adamları tayin etmek,
5. Dernek hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli idari ve teknik personel kadrosunu tespit etmek ve yürütme birimi görevlilerini tayin etmek,
6. Haysiyet Divanı kararlarını uygulamak,
7. Disiplin cezalarının kaldırılması taleplerini Genel Kurul’a sunmak,
8. Üyeler arasında birlik ve beraberliğin, dernek içinde huzur ve düzenin devamını sağlayacak tedbirleri almak,
9. Mevzuat ve Dernek Tüzüğü gereğince tutulması gerekli defter ve kayıtları tutmak, tutulmasını sağlamak, düzenlemek ve bu defterler ile diğer evrakların muhafazası için ayrı bir arşiv bürosu tesis etmek,
10. Yönetmelilikleri yapmak,
11. Genel Kurul gündemini hazırlamak,
12. Her yıl derneğin ve kulübün kuruluşunun kutlama törenlerini düzenlemek,
13. Mevzuatın ve Dernek Tüzüğü’nün kendisine verdiği diğer işleri yapmak.
14. Üyelik başvurularını değerlendirerek üye kabulüne veya üyelikten çıkarmaya karar vermek.

MADDE 32 – BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Başkan, derneğin manevi şahsiyetini temsil eder, devlet teşkilatı, kurumlar ve kuruluşlar, diğer dernekler ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler. Derneğin kurulları ve kurullarla üyeler arasındaki ilişkileri düzenler, anlaşmazlıkları çözümler, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar. Derneğin faaliyet ve çalışmalarını denetler, düzenler ve yönlendirir. Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda derneği temsil ve ilzam eder. Mevzuatların ve Dernek Tüzüğü’nün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır. Başkanın olmadığı hallerde bu görev ve yetkiler, Başkan Vekili tarafından kullanılır.

MADDE 33 – GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ

Genel Sekreter Yönetim Kurulu kararlarını yürütür. Üyeler arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlar. Her türlü yazışmaları yürütür. Resmi ve özel kurumlarla ve basınla ilişkileri sağlar. Yönetim Kurulu’nca kabul edilen anlaşmaları uygular. Başkan ve Başkan Vekili bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda idari işlerde münferiden, mali işlerde Muhasip Üye ile birlikte müştereken derneği temsil eder. Genel Sekreter’in olmadığı hallerde bu görevi Genel Sekreter Yardımcısı yürütür.

MADDE 34 – MUHASİP ÜYENİN GÖREV VE YETKİLERİ

Muhasip Üye, bütçenin uygulanmasından doğrudan sorumlu olup, derneğin mali işlerini yürütür. Yönetim Kurulu’nun bütçe dışı sarf kararlarını uygulamaz. Mali işlerde özellikle sarf evraklarında ve tediye fişlerinde Başkan, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu As Başkan ile birlikte imzası bulunur. Muhasip Üye’nin imzası olmadan hiçbir suretle ödeme yapılmaz. Muhasebe personeli görev yönünden doğrudan doğruya Muhasip Üye’ye bağlıdır ve ona karşı sorumludur.

MADDE 35 – AS BAŞKANLARIN GÖREV VE YETKİLERİ

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu As Başkan, Genel Sekreter ile birlikte personel kadrosunu düzenler ve denetler. Yönetim Kurulu’nca kabul edilen anlaşmaları uygular ve Yönetim Kurulu’nca uygulanan mali işlerde Muhasip Üye ile birlikte müştereken derneği temsil eder.
Hukuk İşlerinden Sorumlu As Başkan dernek ile ilgili hukuksal işleri yönetmekten sorumludur. Ayrıca Haysiyet Divanı’na başkanlık eder. Hukuk İşlerinden Sorumlu As Başkan olabilmek için Hukuk eğitimi almış ( Avukat, Hakim, Savcı v.b. ) olma şartı aranır.
Sosyal, Kültürel ve Eğitsel Faaliyetlerden Sorumlu As Başkan, derneğin sosyal tesis ve faaliyetlerini yönetmelik hükümlerine göre ve Yönetim Kurulu’nun kararları doğrultusunda yönetecek ve yürütecek olan Sosyal, Kültürel ve Eğitsel Kurulu’nun başkanıdır. Kurulun ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar, faaliyet ve çalışmalarını düzenler. Dernek adına düzenlenecek her türlü yardım ve sosyal aktivitelerin düzenlenmesinden sorumludur. Kurulu ile ilgili projeleri Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil ve takip eder.
Medya ve Basın Sorumlusu As Başkan; Emektar Fenerbahçe eski sporcuları ile iletişim halinde olarak onların yalnız kalmadıklarının hissettirilmesi ve sosyal aktivitelerin içine dahil edilmesinden sorumludur. Medya ve Basın Kurulu’nun Başkanı’dır. Kurulu ile ilgili projeleri Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil ve takip eder. Ayrıca Fenerbahçe Kulübü ile olan ilişkileri yürütmekle görevlidir. Dernek web sayfasının yapımı ve güncelleştirilmesinden sorumludur.
Yerel Spor Faaliyetlerinden Sorumlu As Başkan, Bölgesel Amatör Spor Kulüpleri ve Dernekleri ile ilişkiler kurulmasından sorumludur. Yerel Spor Faaliyetleri Kurulu’na başkanlık yapar. Kurulu ile ilgili projeleri Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil ve takip eder.
Hayvan Hakları ve Doğal Çevre’den sorumlu As Başkan, Bölgesel Hayvan Hakları ve Doğal Çevre STK’ları ile ilişkiler kurulmasından sorumludur. Hayvan Hakları ve Doğal Çevre Kurulu’na başkanlık yapar. Kurulu ile ilgili projeleri Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil ve takip eder.
İnsan Hakları’ndan sorumlu As Başkan, bölgesindeki çocuk, kadın ve yaşlılarla ilgili STK’larla ilişkiler kurulmasından sorumludur. İnsan Hakları Kurulu’na başkanlık yapar. Kurulu ile ilgili projeleri Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil ve takip eder.
İnovasyon ve Strateji’den sorumlu As Başkan, İnovasyon ve Strateji Kurulu’na başkanlık yapar. Kurulu ile ilgili projeleri Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil ve takip eder.
Taraftarlarla İlişkiler ve Gezi’den sorumlu As Başkan, Fenerbahçe Taraftar Dernekleri ve platformları ile ilişkilerden sorumludur. Dernek üyeleri için düzenlenecek gezileri organize eder. Taraftarlarla İlişkiler ve Gezi Kurulu’na başkanlık eder. Kurulu ile ilgili projeleri Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil ve takip eder.
Protokol İşleri’nden sorumlu As Başkan, derneğin ziyaret edeceği yada derneği ziyaret edecek Fenerbahçe SK yöneticileri, STK başkanları, Kamu Kurum başkanları v.b. protokollerde derneği temsil eder, görüşmeleri ayarlar, protokolü oluşturan misafirleri ağırlar. Protokol İşleri Kurulu’na başkanlık yapar. Kurulu ile ilgili projeleri Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil ve takip eder.
STK ve Kamu Kurumları ile İlişkiler’den sorumlu As Başkan, spor ve yardım konularında çalışan tüm STK’lar ve iletişimde olunması gereken tüm Kamu Kurumları ile iletişimin sağlanması, iyi diyalogların inşa edilmesinden sorumludur. STK ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Kurulu’na başkanlık yapar. Kurulu ile ilgili projeleri Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil ve takip eder.

MADDE 36 – DEVİR TESLİM İŞLEMİ

Görev süresi sona eren veya görevi bırakan Yönetim Kurulu, görevi devralan Yönetim Kurulu’na derneğin mal varlığını ve Yönetim Kurulu’nun tutulmasını sağlamakla yükümlü olduğu ve bundan görevli personelin sorumlu olduğu envanter defter ve kayıtlarını devir ve teslim eder. Devir teslim işlemi, Yönetim Kurulu seçimini takip eden yedi gün içinde yapılır. İşlem bir tutanakla tespit edilir ve ilgililer tarafından imzalanır. Devir teslim işleminin günü, saati ve yeri tespit edilerek yeni Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Tespit edilen mal varlığı eksiğinden, dönemin Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri müştereken ve müteselsilin sorumludur.

MADDE 37 – DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu, Genel Kurul’ca üç yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder.

MADDE 38 – DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Denetleme Kurulu derneğin hesaplarını ve hesaplarla ile ilgili belge, kayıt ve defterleri devamlı olarak denetler, kasayı sayar, harcamaların tüzük hükümlerine ve bütçeye göre yapılıp yapılmadığını inceler. Gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu’nu uyarır. Denetleme sonuçlarını üç ayda bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na bildirir. Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu’na ibra edilip edilmemesi hakkında açık ve kesin teklifi ihtiva eden raporunu sunar. Denetleme Kurulu denetleme sonucuna göre gerekiyor ise, Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister. Denetlemede suistimalin veya derneğin mali bünyesini etkileyecek gereksiz harcamaların veya tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın tespiti halinde Denetleme Kurulu Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemekle yükümlüdür.

MADDE 39 – HAYSİYET DİVANI

Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen beş asil, üç yedek üyeden teşekkül eder. Hukuk işlerinden sorumlu As Başkan ile koordineli çalışır.

MADDE 40 – HAYSİYET DİVANININ ÇALIŞMA ŞEKLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Haysiyet Divanı beş üye ile toplanır, çoğunlukla karar verir. Toplantı yeter sayısı asil üyelerle sağlanamazsa, yedek üyelerle tamamlanır. Yedek üyeler her toplantıda hazır bulunur. Yönetim Kurulu’nun talebi veya Yönetim Kurulu eliyle ulaştırılan yahut üyeler tarafından doğrudan doğruya kendisine yapılan yazılı şikayet üzerine soruşturmaya başlar. Müracaatın doğrudan doğruya Haysiyet Divanı’na yapılması halinde şikayet Yönetim Kurulu’na yazı ile duyurulur. Yönetim Kurulu dilerse görüşünü on gün içinde Haysiyet Divanı’na bildirir. İlgilileri ve şahitleri davet ederek dinler, gerekli gördüğü belgeleri taraflardan veya derneğin yetkili organlarından talep ederek inceler, delilleri toplar, tahkikat tamamlandıktan sonra savunma alarak kararını verir. Haysiyet Divanı tarafından çağrıldıkları halde mazeretsiz gelmeyen, bildiğini söylemeyen veya gerçek dışı beyanda bulunan, istenilen belgeleri vermeyen üyeler hakkında Haysiyet Divanı’nca resen soruşturma açılarak disiplin cezası uygulanır. Meşru mazeretleri sebebiyle Haysiyet Divanı’na gelemeyenlerin ifadeleri divanca görevlendirilecek bir Haysiyet Divanı üyesi tarafından bulundukları yerde alınır veya ifadenin yazılı olarak gönderilmesi istenir. Savunmasını yapmak için çağrıldığı halde gelmeyen veya karar gereğince yazılı savunma göndermeyen kimse hakkında savunma alınmadan’ da karar verilebilir. Savunma alındıktan veya yukarıdaki fıkra gereğince savunma alınmamış ise tahkikatın sonuçlanmasından sonra on beş gün içinde karar verilir. Yönetim Kurulu’nca kararın bir nüshası ilgiliye tebliğ edilir, bir nüshası derneğin ilan tahtasında on beş gün süreyle ilan edilir, bir nüshası da ilgilinin sicil dosyasına konulur.Tüzüğün 12. maddesinin b ve c bentlerine göre üyelikten çıkarılacaklarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturmayı yaparak durumu bir raporla yönetim kuruluna sunar.Yönetim Kurulu kararını buna göre verir.

MADDE 41 – SOSYAL, KÜLTÜREL VE EĞİTSEL FAALİYETLER KURULU

Sosyal, Kültürel ve Eğitsel Faaliyetler Kurulu’nun, Genel Kurul tarafından seçilen hangi Yönetim Kurulu asil üyesi As Başkan’ı, Yönetim Kurulu yedek üyesi Kurul Başkanı olacağı Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul seçiminden sonraki ilk görevlendirme toplantısında belirlenir ( Tüzük Madde 28 Yönetim Kurulu Maddesi gereği ). Kurul bunun dışında dernek üyeleri arasından seçilecek 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Bu seçimi Kurul As Başkanı ve Kurul Başkanı gönüllü dernek üyeleri arasından yapar. Seçilen asil ve yedek üyelerin görevlendirilmesi ve yetkilendirilmesi Yönetim Kurulu’nun karar defterinde bu isimleri onaylaması ile olur. Gönüllü dernek üyesi bulunamazsa görevi As Başkan ve Kurul Başkanı beraber yürütür. Görevini layıkı ile yerine getiremeyen asil yada yedek kurul üyesinin görevinin sonlanmasını ve yerine yenisinin belirlenmesini kurul As Başkan’ı ve Kurul Başkanı konuyu Yönetim Kurulu’na getirerek isteyebilir ve yeni görevlendirme karar defterinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

MADDE 42 – SOSYAL, KÜLTÜREL VE EĞİTSEL FAALİYETLER KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE GÖREVLERİ

Sosyal, Kültürel ve Eğitsel Faaliyetler’den sorumlu As Başkan ve bu kuruldan sorumlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ile birlikte çalışır. Yönetim Kurulu’nca yapılmasına karar verilen sosyal, kültürel, eğitsel ve yardım faaliyetlerini organize eder. Ayrıca tüzük ve kanunlara aykırı olmayan kendi planladıkları sosyal, kültürel, eğitsel ve yardım faaliyetlerinin tüm çalışma programlarını hazırlar, Yönetim Kurulu’na sunar, yapılmasını sağlar. Dini ve resmi bayramlarda, özel günlerde yapılacak kutlamalar ve katılım sağlanacak protokollerde ve ziyaretlerde derneği temsilen bulunur. Tüzük Madde 3 de 2.alt maddede geçen üyeler arasındaki ilişkilerin ve dayanışmanın gelişmesini sağlamak, üyeler arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için düzenlenecek tüm faaliyetleri planlar ve gerçekleştirir. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturabilir.

MADDE 43 – MEDYA VE BASIN KURULU

Medya ve Basın Kurulu’nun, Genel Kurul tarafından seçilen hangi Yönetim Kurulu asil üyesi As Başkan’ı, Yönetim Kurulu yedek üyesi Kurul Başkanı olacağı Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul seçiminden sonraki ilk görevlendirme toplantısında belirlenir ( Tüzük Madde 28 Yönetim Kurulu Maddesi gereği ). Kurul bunun dışında dernek üyeleri arasından seçilecek 3 asil, 2 yedek üyeden oluşur. Bu seçimi Kurul As Başkanı ve Kurul Başkanı gönüllü dernek üyeleri arasından yapar. Seçilen asil ve yedek üyelerin görevlendirilmesi ve yetkilendirilmesi Yönetim Kurulu’nun karar defterinde bu isimleri onaylaması ile olur. Gönüllü dernek üyesi bulunamazsa görevi As Başkan ve Kurul Başkanı beraber yürütür. Görevini layıkı ile yerine getiremeyen asil yada yedek kurul üyesinin görevinin sonlanmasını ve yerine yenisinin belirlenmesini kurul As Başkan’ı ve Kurul Başkanı konuyu Yönetim Kurulu’na getirerek isteyebilir ve yeni görevlendirme karar defterinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

MADDE 44 – MEDYA VE BASIN KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE GÖREVLERİ

Medya ve Basın işlerinden sorumlu As Başkan ve bu kuruldan sorumlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ile birlikte çalışır. Fenerbahçe’nin tanıtılmasına ve sevdirilmesine yönelik sosyal medyada, görsel ve yazılı medyada Fenerbahçe ve dernek ile ilgili tanıtım amaçlı tüm aktiviteleri organize eder. Ayrıca tüzük ve kanunlara aykırı olmayan kendi planladıkları tanıtım faaliyetlerin tüm çalışma programlarını hazırlar, Yönetim Kurulu’na sunar, yapılmasını sağlar. Tüzük Madde 3’de 10.alt maddede geçen üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili her nevi, basılı ve görsel yayınlar ve tanıtımlar yapılması, yayın organı çıkarılması bu kurulun sorumluluğundadır.

MADDE 45 – YEREL SPOR FAALİYETLERİ KURULU

Yerel Spor Faaliyetleri Kurulu’nun Genel Kurul tarafından seçilen hangi Yönetim Kurulu asil üyesi As Başkan’ı, Yönetim Kurulu yedek üyesi Kurul Başkanı olacağı Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul seçiminden sonraki ilk görevlendirme toplantısında belirlenir ( Tüzük Madde 28 Yönetim Kurulu Maddesi gereği ). Kurul bunun dışında dernek üyeleri arasından seçilecek 3 asil, 2 yedek üyeden oluşur. Bu seçimi Kurul As Başkanı ve Kurul Başkanı gönüllü dernek üyeleri arasından yapar. Seçilen asil ve yedek üyelerin görevlendirilmesi ve yetkilendirilmesi Yönetim Kurulu’nun karar defterinde bu isimleri onaylaması ile olur. Gönüllü dernek üyesi bulunamazsa görevi As Başkan ve Kurul Başkanı beraber yürütür. Görevini layıkı ile yerine getiremeyen asil yada yedek kurul üyesinin görevinin sonlanmasını ve yerine yenisinin belirlenmesini kurul As Başkan’ı ve Kurul Başkanı konuyu Yönetim Kurulu’na getirerek isteyebilir ve yeni görevlendirme karar defterinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

MADDE 46 – YEREL SPOR FAALİYETLERİ KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE GÖREVLERİ

Yerel Spor Faaliyetleri’nden sorumlu As Başkan ve bu kuruldan sorumlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ile birlikte çalışır. Bölgesel amatör spor kulüpleri ve derneklerle sıcak ilişkiler kurmak, amatör spor kulüplerinin yaptıkları müsabakaları izleyerek onlara destek olmak, ihtiyacı olan amatör spor kulüplerine maddi ve ayni destek olmak çalışmaları arasındadır.

MADDE 47 – HAYVAN HAKLARI VE DOĞAL ÇEVRE KURULU

Hayvan Hakları ve Doğal Çevre Kurulu’nun Genel Kurul tarafından seçilen hangi Yönetim Kurulu asil üyesi As Başkan’ı, Yönetim Kurulu yedek üyesi Kurul Başkanı olacağı Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul seçiminden sonraki ilk görevlendirme toplantısında belirlenir ( Tüzük Madde 28 Yönetim Kurulu Maddesi gereği ). Kurul bunun dışında dernek üyeleri arasından seçilecek 3 asil, 2 yedek üyeden oluşur. Bu seçimi Kurul As Başkanı ve Kurul Başkanı gönüllü dernek üyeleri arasından yapar. Seçilen asil ve yedek üyelerin görevlendirilmesi ve yetkilendirilmesi Yönetim Kurulu’nun karar defterinde bu isimleri onaylaması ile olur. Gönüllü dernek üyesi bulunamazsa görevi As Başkan ve Kurul Başkanı beraber yürütür. Görevini layıkı ile yerine getiremeyen asil yada yedek kurul üyesinin görevinin sonlanmasını ve yerine yenisinin belirlenmesini kurul As Başkan’ı ve Kurul Başkanı konuyu Yönetim Kurulu’na getirerek isteyebilir ve yeni görevlendirme karar defterinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

MADDE 48 – HAYVAN HAKLARI VE DOĞAL ÇEVRE KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE GÖREVLERİ

Hayvan Hakları ve Doğal Çevre’den sorumlu As Başkan ve bu kuruldan sorumlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ile birlikte çalışır. Doğayı ve onun bir parçası olan hayvanları koruma bilincinin yaygınlaşması, doğayla ilgili sorunlara kamuoyunun dikkatinin çekilmesi, hayvanların korunmaları, yardıma muhtaç olanlarının bakım ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak için barınaklar kurulması ve işletilmesi, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi, toplumu hayvan hakları ihlalleri ve hayvanların hakları konusunda bilgilendirmek ve bu hayvanların haklarını korumak için çalışır.

MADDE 49 – İNSAN HAKLARI KURULU

İnsan Hakları Kurulu’nun Genel Kurul tarafından seçilen hangi Yönetim Kurulu asil üyesi As Başkan’ı, Yönetim Kurulu yedek üyesi Kurul Başkanı olacağı Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul seçiminden sonraki ilk görevlendirme toplantısında belirlenir ( Tüzük Madde 28 Yönetim Kurulu Maddesi gereği ). Kurul bunun dışında dernek üyeleri arasından seçilecek 3 asil, 2 yedek üyeden oluşur. Bu seçimi Kurul As Başkanı ve Kurul Başkanı gönüllü dernek üyeleri arasından yapar. Seçilen asil ve yedek üyelerin görevlendirilmesi ve yetkilendirilmesi Yönetim Kurulu’nun karar defterinde bu isimleri onaylaması ile olur. Gönüllü dernek üyesi bulunamazsa görevi As Başkan ve Kurul Başkanı beraber yürütür. Görevini layıkı ile yerine getiremeyen asil yada yedek kurul üyesinin görevinin sonlanmasını ve yerine yenisinin belirlenmesini kurul As Başkan’ı ve Kurul Başkanı konuyu Yönetim Kurulu’na getirerek isteyebilir ve yeni görevlendirme karar defterinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

MADDE 50 – İNSAN HAKLARI KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE GÖREVLERİ

İnsan Hakları’ndan sorumlu As Başkan ve bu kuruldan sorumlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ile birlikte çalışır. Toplumun daha çok ezilen gurubu olan çocuk, kadın ve yaşlılarla ilgili sosyal ve psikolojik yardım konularında çalışır. Huzur Evi, Çocuk Esirgeme Kurumu, Kadın Sığınma Evleri gibi bu kesim için çalışan sosyal kurumlara ziyaretlerde bulunarak moral motivasyon kaynağı olarak Fenerbahçe sevgisini sağlar.

MADDE 51 – İNOVASYON VE STRATEJİ KURULU

İnovasyon ve Strateji Kurulu’nun Genel Kurul tarafından seçilen hangi Yönetim Kurulu asil üyesi As Başkan’ı, Yönetim Kurulu yedek üyesi Kurul Başkanı olacağı Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul seçiminden sonraki ilk görevlendirme toplantısında belirlenir ( Tüzük Madde 28 Yönetim Kurulu Maddesi gereği ). Kurul bunun dışında dernek üyeleri arasından seçilecek 3 asil, 2 yedek üyeden oluşur. Bu seçimi Kurul As Başkanı ve Kurul Başkanı gönüllü dernek üyeleri arasından yapar. Seçilen asil ve yedek üyelerin görevlendirilmesi ve yetkilendirilmesi Yönetim Kurulu’nun karar defterinde bu isimleri onaylaması ile olur. Gönüllü dernek üyesi bulunamazsa görevi As Başkan ve Kurul Başkanı beraber yürütür. Görevini layıkı ile yerine getiremeyen asil yada yedek kurul üyesinin görevinin sonlanmasını ve yerine yenisinin belirlenmesini kurul As Başkan’ı ve Kurul Başkanı konuyu Yönetim Kurulu’na getirerek isteyebilir ve yeni görevlendirme karar defterinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

MADDE 52 – İNOVASYON VE STRATEJİ KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE GÖREVLERİ

İnovasyon ve Strateji’den sorumlu As Başkan ve bu kuruldan sorumlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ile birlikte çalışır. Fenerbahçe sevgisinin ve taraftar sayısının çoğaltılması, dernek üye sayımızın artırılması ve derneğimizin daha büyük kitleler tarafından bilinirliliğinin sağlanması için gelişen teknoloji ve imkanların takip edilerek dernek çalışmalarımızda kullanılmasının sağlanması, dernek faaliyetlerinin derneğimize daha fazla faydalı olması için yol haritası ve stratejilerin oluşturulması konularında çalışmalar yapmaktan sorumludur.

MADDE 53 – TARAFTARLARLA İLİŞKİLER VE GEZİ KURULU

Taraftarlarla İlişkiler ve Gezi Kurulu’nun Genel Kurul tarafından seçilen hangi Yönetim Kurulu asil üyesi As Başkan’ı, Yönetim Kurulu yedek üyesi Kurul Başkanı olacağı Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul seçiminden sonraki ilk görevlendirme toplantısında belirlenir ( Tüzük Madde 28 Yönetim Kurulu Maddesi gereği ). Kurul bunun dışında dernek üyeleri arasından seçilecek 3 asil, 2 yedek üyeden oluşur. Bu seçimi Kurul As Başkanı ve Kurul Başkanı gönüllü dernek üyeleri arasından yapar. Seçilen asil ve yedek üyelerin görevlendirilmesi ve yetkilendirilmesi Yönetim Kurulu’nun karar defterinde bu isimleri onaylaması ile olur. Gönüllü dernek üyesi bulunamazsa görevi As Başkan ve Kurul Başkanı beraber yürütür. Görevini layıkı ile yerine getiremeyen asil yada yedek kurul üyesinin görevinin sonlanmasını ve yerine yenisinin belirlenmesini kurul As Başkan’ı ve Kurul Başkanı konuyu Yönetim Kurulu’na getirerek isteyebilir ve yeni görevlendirme karar defterinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

MADDE 54 – TARAFTARLARLA İLİŞKİLER VE GEZİ KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE GÖREVLERİ

Taraftarlarla İlişkiler ve Gezi’den sorumlu As Başkan ve bu kuruldan sorumlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ile birlikte çalışır. Fenerbahçe taraftar sayısının artırılması ve mevcut taraftarlarının memnuniyeti için toplu maça gitme, bilet temini, eğlence ve gezi programları düzenleyerek taraftarların sosyalleşmesi gibi aktiviteleri organize eder. Diğer Fenerbahçe taraftar dernekleri ve platformlarda derneğin tanınırlığı artırmaya çalışır.

MADDE 55 – PROTOKOL İŞLERİ KURULU

Protokol İşleri Kurulu’nun Genel Kurul tarafından seçilen hangi Yönetim Kurulu asil üyesi As Başkan’ı, Yönetim Kurulu yedek üyesi Kurul Başkanı olacağı Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul seçiminden sonraki ilk görevlendirme toplantısında belirlenir ( Tüzük Madde 28 Yönetim Kurulu Maddesi gereği ). Kurul bunun dışında dernek üyeleri arasından seçilecek 3 asil, 2 yedek üyeden oluşur. Bu seçimi Kurul As Başkanı ve Kurul Başkanı gönüllü dernek üyeleri arasından yapar. Seçilen asil ve yedek üyelerin görevlendirilmesi ve yetkilendirilmesi Yönetim Kurulu’nun karar defterinde bu isimleri onaylaması ile olur. Gönüllü dernek üyesi bulunamazsa görevi As Başkan ve Kurul Başkanı beraber yürütür. Görevini layıkı ile yerine getiremeyen asil yada yedek kurul üyesinin görevinin sonlanmasını ve yerine yenisinin belirlenmesini kurul As Başkan’ı ve Kurul Başkanı konuyu Yönetim Kurulu’na getirerek isteyebilir ve yeni görevlendirme karar defterinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

MADDE 56 – PROTOKOL İŞLERİ KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE GÖREVLERİ

Protokol İşleri’den sorumlu As Başkan ve bu kuruldan sorumlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ile birlikte çalışır. Her türlü protokol ağırlamada organizasyondan sorumludur.

MADDE 57 – STK VE KAMU KURUMLARI İLE İLİŞKİLER KURULU

STK ve Kamu Kurumları İle İlişkiler Kurulu’nun Genel Kurul tarafından seçilen hangi Yönetim Kurulu asil üyesi As Başkan’ı, Yönetim Kurulu yedek üyesi Kurul Başkanı olacağı Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul seçiminden sonraki ilk görevlendirme toplantısında belirlenir ( Tüzük Madde 28 Yönetim Kurulu Maddesi gereği ). Kurul bunun dışında dernek üyeleri arasından seçilecek 3 asil, 2 yedek üyeden oluşur. Bu seçimi Kurul As Başkanı ve Kurul Başkanı gönüllü dernek üyeleri arasından yapar. Seçilen asil ve yedek üyelerin görevlendirilmesi ve yetkilendirilmesi Yönetim Kurulu’nun karar defterinde bu isimleri onaylaması ile olur. Gönüllü dernek üyesi bulunamazsa görevi As Başkan ve Kurul Başkanı beraber yürütür. Görevini layıkı ile yerine getiremeyen asil yada yedek kurul üyesinin görevinin sonlanmasını ve yerine yenisinin belirlenmesini kurul As Başkan’ı ve Kurul Başkanı konuyu Yönetim Kurulu’na getirerek isteyebilir ve yeni görevlendirme karar defterinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

MADDE 58 – STK VE KAMU KURUMLARI İLE İLİŞKİLER KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE GÖREVLERİ

STK ve Kamu Kurumları İle İlişkileri’nden sorumlu As Başkan ve bu kuruldan sorumlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ile birlikte çalışır. Tüm STK ve Kamu Kurumları ile ilişki ve iletişimi sağlar, derneğin ismini gündemde tutar. Bu amaçla aynı amaçlı diğer STK’lar ile ortak platformlar oluşturup ortak faaliyetleri gerçekleştirir. Özel günlerde Kamu Kurumlarındaki kutlamalarda derneği temsil eder.

MADDE 59 – ONUR ÜYESİ

Fenerbahçe sevgisi ile temayüz etmiş ve mevcudiyetleri ile derneğe maddi ve manevi yönden güç kazandırabilecek kişilerden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile belirlenir. Onur üyelerinin aidat ödeme yükümlülüğü ve Genel Kurul’da oy verme hakkı yoktur. Aidat yükümlülüğünü yerine getirmeyi istemesi durumunda Genel Kurul’da oy verme hakkına sahip olurlar.

BÖLÜM-3 SOSYAL TESİSLER

MADDE 60 – AMAÇ

Sosyal tesisler üyelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, boş zamanlarını değerlendirmek, üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlamak amacına uygun olarak düzenlenir. Sosyal tesislerin yönetmeliklere göre idaresi ve işletilmesi faaliyetlerinin yürütülmesinden, Yönetim Kurulu sorumludur. İdare ve işlemin şekli ve şartları yönetmelikle tespit edilir.

MADDE 61 – YENİ VE İLAVE TESİSLER

Sosyal tesislere yapılacak ilaveler ve yeni yapılacak diğer tesisler için Yönetim Kurulu gerekli tatbikat projeleri ve mali projeleri ile birlikte Genel Kurul’dan onay almadan kararlarını uygulamaya koyamaz.

MADDE 62 – TESİS VE FAALİYETLERDEN YARARLANMA

Derneğin tesis ve faaliyetlerinden yararlanan üyeler ile üye olmayan kimselerden sosyal tesis giderlerine iştirak payı alınır. Faydalanmanın esas ve şartları yönetmelikte gösterilir. İştirak paylarının miktarı ve tahsil şekli her yıl Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir.

BÖLÜM-4 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 63 – BÜTÇE

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Genel Kurul’da aynen veya değişerek kabul edilen bütçe bir yıllıktır. Bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarma mümkündür. Ancak idari ve mali işlerden sorumlu As Başkan ile Muhasip Üye’nin teklifi üzerine Yönetim Kurulu’nun tamamı oy birliği ile karar almalıdır. Yönetim Kurulu bütçe dışı harcama yapamaz. Yıllık bütçe dışı harcama ancak Genel Kurul’ca kabul edilen ek bütçe ile yapılabilir. Yönetim Kurulu ancak bütçenin %10’u kadar borçlanabilir. “Bütçe dışı harcama yapılmaz” hükmüne aykırı hareket eden Yönetim Kurulu üyeleri, yaptıkları bütçe dışı harcamaların %10’unu aşan kısmından müştereken ve müteselsilin sorumlu olurlar. Borçlanmalara ait
Yönetim Kurulu kararları hakkında mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 64 – DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları,
1. Giriş aidatı ve yıllık aidat,
2. Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, gösteri, konser, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
3. Dernek işletmelerinden elde edilen gelirler,
4. Reklam gelirleri,
5. Bağış ve yardımlar.

MADDE 65 – DEFTER VE KAYITLAR

Dernek 09.06.1984 tarih ve 18426 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dernek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmelik ve 05.04.2003 tarih ve 25070 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe, Hesap kayıtları İle İlgili Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte belirtilen defterleri tutar.

MADDE 66 – KULLANILMAYAN EŞYANIN SATILMASI

Kullanılmaz hale gelmiş veya satılmasında derneğin menfaati olan taşınır mallar Yönetim Kurulu kararı ile satılır.

MADDE 67 – ANLAŞMALAR

İş bu tüzükden doğan veya yetkili organca verilen yetkiye dayanılarak yapılan bütün sözleşme ve anlaşmaların, taahhüt ve borçlanmaların hüküm ifade etmesi için imza tarihinden itibaren on beş gün içinde Yönetim Kurulu tarafından tasdik edilmesi zorunludur. Bu husus işlemlerle ilgili belgelerde açıkça belirtilir.

MADDE 68 – TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Tüzükte değişiklik yapılması Yönetim Kurulu tarafından veya Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin onda biri tarafından istenebilir. Tüzükte yapılması istenen değişiklik üyelere yapılacak çağrıda açıkça gösterilir. Eğer ilandaki gündem maddelerinin içine tüzük değişikliği yazılmamışsa; Genel Kurul esnasında katılan üyelerin onda birinin yazılı talebi ile divan heyeti tarafından gündeme eklenebilir. Tüzük değişikliğinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olan üyelerin en az 2/3’ünün katılmasıyla değişiklikler görüşülebilir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı, toplantıya katılma hakkına sahip olanların 1/10 ile toplanır. Değişiklikler Genel Kurul’a katılmış olan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile kabul edilir. Genel Kurul sonrasında 30 gün içerisinde hem DERBİS’ten online bildirim yapılmalı hem de tüzük değişikliği ile ilgili evraklar İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir.

MADDE 69 – DERNEĞİN FESHİ

Derneğin feshine karar verilebilmesi için, Genel Kurul’a katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en az 2/3’ünün Genel Kurul’a katılmış olması şarttır. İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki karar hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluluğu ile alınır.

MADDE 70 – DERNEK MALLARININ TASFİYE ŞEKLİ

Derneğin feshi veya dağılması halinde mal varlığı ve varsa banka hesaplarındaki paraları Fenerbahçe Spor Kulübü’ne geçer. Dernek mallarının tasfiyesi, Yönetim Kurulu tarafından veya Genel Kurul’a seçilecek bir kurul tarafından kanun hükümlerine göre yapılır.

MADDE 71 – TEBLİGAT USULÜ

Her türlü tebligat üyenin adresine taahhütlü olarak yapılır. Üye açık adresini ve adresinde meydana gelen değişikliği, derneğe bildirmekle yükümlüdür. Yapılan tebligatın tebliğ edilmeyerek iadesi halinde, tebliğ konusu evrakın on beş gün içinde veya tebligatın mahiyetine göre ayrıca tayin edilecek süre içinde dernek idaresinden alınması, dernek merkezinde asılmak suretiyle ilan olunur. İşbu ilan tebliğ hükmündedir. İlanda, tebligatın yapılamadığı ve bu ilanın tebliğ hükmünde olduğu belirtilir. Kesin netice doğuracak bir durum bildiren veya bir süreyi ihtiva eden tebligatlar iadeli taahhütlü olarak yapılır.

MADDE 72 – DERNEĞİN ŞUBESİ

Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 73 – TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernekler Kanunu Madde-24’e göre, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açılabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

MADDE 74 – PLATFORM OLUŞTURMA

Dernekler Kanunu Madde-25’e göre, dernekler amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtformlar oluşturabilirler. Plâtformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler. Bu yasağa aykırı hareket edenler hakkında, bu Kanun ve ilgili kanunların cezaî hükümleri uygulanır.

MADDE 75 – HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Dernek Tüzüğü’nde hüküm eksikliği bulunan durumlarda Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 76 – DERNEK KURUCULARININ TC NUMARASI, ADI, SOYADI, DOĞUM YERİ VE TARİHİ, ANNE VE BABA ADI, TABİYETLERİ, MESLEKLERİ, İKAMETGAH ADRESLERİ

1. TC 51121293970, Hakan Küçük, 21/04/1980 İstanbul Doğumlu, Ünzile, İbrahim, TC Vatandaşı, Firma Sahibi, Mimaroba Mah.288 H Blok D:9 Büyükçekmece İstanbul adresinde oturur.

2. TC 47920143684, Abdullah Biçer, 24/09/1970 İstanbul Doğumlu, Sevim, Nurettin, TC Vatandaşı, Endüstri Mühendisi, Alkent 2000 Mah. Pelican Hill Recidence Granada A2 Blok D:3 Büyükçekmece İstanbul adresinde oturur.

3. TC 40816658132, Murat İlhan, 10/10/1976 Tomarza Kayseri Doğumlu, Şerife, Muzaffer, TC Vatandaşı, Firma Sahibi, Celaliye Mah. Ulus Cad.Kızılelma Sokak No:3 D:3 Büyükçekmece İstanbul adresinde oturur.

4. TC 50968425728, Halide Özlem Kantarcı Ilıca, 24/10/1968 Malatya Doğumlu, Neşe, Güven, TC Vatandaşı, Fizik Mühendisi, Güzelce Mah. Papağan Sokak No:67 Büyükçekmece İstanbul adresinde oturur.

5. TC 53341096270, Av.Ayberk Bağcı, 31/03/1984 Çatalca Doğumlu, Sevilay, Tarık, TC Vatandaşı, Avukat, Sinanoba Mah. İbrahimzade Cad. 7F Blok D:3 Büyükçekmece İstanbul adresinde oturur.

6. TC 27427843968, Harun Reşit Tığlı, 18/04/1970 Kastamonu Doğumlu,Firdevs, Zafer, TC Vatandaşı, İşletme, Rami Cuma Mah.Yusufbey Bağ Sokak No:38 D:3 Eyüp İstanbul adresinde oturur.

7. TC 33982742682, Oğuz Türkönde, 14.07.1976, İstanbul Doğumlu, Semahat, Yavuz, TC Vatandaşı, Memur, Muratbey Mah. Çınarlıköşk Sokak No:8 Çatalca İstanbul

8. TC 46354739708, Fatih İnan, 25/11/1980 Ulubey Ordu Doğumlu,Nermin, Hüseyin, TC Vatandaşı, İktisatçı, 19 Mayıs Mah. Efe Sokak Çalık Apt. No:1/14 Büyükçekmece İstanbul adresinde oturur.

9. TC 31831823964, Fatma Esra Cebe Özcan, 26/01/1968 Fatih İstanbul Doğumlu, Kamuran, İbrahim Tali, TC Vatandaşı, Firma Sahibi, Yeşilköy Mah. Yakutcu Sokak Akasya Apt. No:47/10 Bakırköy İstanbul adresinde oturur.

10. TC 43981663314, Arzu Aktaş Biçer, 06/02/1968 İstanbul Doğumlu, Fatma, Hasan, TC Vatandaşı, Finans Müdürü, Alkent 2000 Mah. Pelican Hill Recidence Granada A2 Blok D:3 Büyükçekmece İstanbul adresinde oturur.

11. TC 44389422602, Hidayet Vurun, 15/08/1965 İstanbul Doğumlu, Pamuk, Mürteza, TC Vayandaşı, Esnaf, Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı C Blok No:16 Büyükçekmece İstanbul

12. TC 40762659986, Erkan İlhan, 05/05/1986 Tomarza Kayseri Doğumlu, Meryem, Sebahattin, TC Vatandaşı, Vinç Operatörü, Barış Mah. İzmir Cad. No:2 D:7 Beylikdüzü İstanbul adresinde oturur.

13. TC 12934630604, Tayfun Alişan, 20/07/1971 Ankara Doğumlu, Sinaye, Fikri, TC Vatandaşı, Serbest, Fatih Mah.Cengiz Topel Cad. Üzüm Sokak Mutlu Apt.No:1 D:14 Büyükçekmece İstanbul adresinde oturur.

14. TC 31198834344, Emir Kaya, 26/06/1988 İstanbul Doğumlu, Sadet, Necati, TC Vatandaşı, Öğretmen, Atatürk Mah. Hanımeli 2 Cad. Arya Konakları No:3 D:7 Büyükçekmece İstanbul adresinde oturur.

15. TC 21380174624, Mehmet Seyitoğlu, 13.02.1960, İstanbul Doğumlu, Hatice, Ali, TC Vatandaşı, Firma Sahibi, Güzelce Mah. Esinel Cad. No:13/2 Büyükçekmece İstanbul

16. TC 10805516972, Tayfun Şimşek, 22/06/1970 İstanbul Doğumlu, Tülay Meral, Turan, TC Vatandaşı, Okul Müdürü, Batıköy Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Aktay Caddesi No:60F D:15 Büyükçekmece İstanbul

17. TC 16136736294, Ahmet Küçük, 13/06/1970, Ordu Doğumlu, Emine, Hicabe, TC Vatandaşı, Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi, Fatih Mah.Örnek Sokak Beyaz Lale Vilları Villa 8 Büyükçekmece İstanbul

18. TC 17354419914, Serdar Çardakbaşı, 03/03/1978, Çatalca Doğumlu, Hadise, Halil, TC Vatandaşı, Firma Sahibi, Sinanoba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı No:39/9 D:1 Büyükçekmece İstanbul

19. TC 25399304904, Burak Uçar, 08.02.1987, G.Osmanpaşa Doğumlu, Ayşe, Ebubekir, TC Vatandaşı, Firma Sahibi, Ekinoba Mah. E5 Londra Asfaltı Cad. No:101 B1 Büyükçekmece İstanbul

20. TC 51154292896, Haluk Küçük, 04/10/1972 Çorlu Doğumlu, Ünzile, İbrahim, TC Vatandaşı, Turizm, Mimaroba Mah. Ekinoba Sitesi 404A Blok D:2 Büyükçekmece İstanbul adresinde oturur.

21. TC 40714661548, Zafer İlhan, 13/06/1989 Tomarza Kayseri Doğumlu, Şerife, Muzaffer, TC Vatandaşı, Firma Sahibi, Adnan Kahveci Mah. Kalkan Sokak Prestij Konakları 4.Site A Blok No:11A D:8 Beylikdüzü İstanbul adresinde oturur.

22. TC 44539020412, Orhan Akgün, 20.05.1965, Uzunköprü Doğumlu, Fatma, Şaban, TC Vatandaşı, Büyükçekmece Belediyesi Mali İşler Müdürü, Ulus Mah. Vatan Cad. No:20 D:2 Büyükekmece İstanbul

23. TC 12335586654, Mehmet Hepgül, 17/01/1976 İstanbul Doğumlu, Sevgi, Mustafa, TC Vatandaşı, İktisatçı, Ekinoba Mah.Hürriyet Caddesi Denizgören Sitesi B1 Blok D:2 Büyükçekmece İstanbul adresinde oturur.

MADDE 77 – DERNEK ORGANLARI OLUŞMASINA KADAR, DERNEK İŞLERİNİ YÜRÜTMEYE VE DERNEĞİ TEMSİL ETMEYE YETKİLİ GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

1. Hakan Küçük , Başkan
2. Abdullah Biçer , Başkan Vekili
3. Murat İlhan , İdari ve Mali İşlerden Sorumlu As Başkan
4. Halime Özlem Kantarcı Ilıca , Sosyal Kültürel ve Eğitsel Faaliyetlerden Sorumlu As Başkan
5. Av.Ayberk Bağcı , Hukuk İşlerinden Sorumlu As Başkan
6. Harun Reşit Tığlı , Medya ve Basın Sorumlusu As Başkan
7. Oğuz Türkönde , Yerel Spor Faaliyetlerinden Sorumlu As Başkan
8. Fatih İnan , Sekreter
9. Fatma Esra Cebe Özcan , Sekreter Yardımcısı
10. Arzu Aktaş Biçer , Muhasip Üye
11. Hidayet Vurun, Yönetim Kurulu 1.Yedek Üye
12. Erkan İlhan , Yönetim Kurulu 2.Yedek Üye
13. Tayfun Alişan , Yönetim Kurulu 3.Yedek Üye
14. Emir Kaya , Yönetim Kurulu 4.Yedek Üye
15. Mehmet Seyitoğlu, Yönetim Kurulu 5.Yedek Üye
16. Tayfun Şimşek, Yönetim Kurulu 6.Yedek Üye
17. Ahmet Küçük, Yönetim Kurulu 7.Yedek Üye
18. Serdar Çardakbaşı, Yönetim Kurulu 8.Yedek Üye
19. Adil Burak Uçar, Yönetim Kurulu 9.Yedek Üye
20. Haluk Küçük, Yönetim Kurulu 10.Yedek Üye
21. Zafer İlhan, Yönetim Kurulu 11.Yedek Üye
22. Orhan Akgün, Yönetim Kurulu 12.Yedek Üye
23. Mehmet Hepgül, Yönetim Kurulu 13.Yedek Üye

MADDE 78 – YAZIŞMA ADRESİ

Derneğin yazışma adresi dernek merkezi olan Ekinoba Mah. Pirireis Cad. Cornerlife Recidence Dış Kapı No:2I İç Kapı No:24 Büyükçekmece İstanbul adresidir.

MADDE 79 – TEBLİGATI ALMAYA YETKİLİLER

Derneğe yapılmak istenen tebligatlar dernek adresinde mukim Dernek Başkanı Hakan Küçük’e yada vekili Abdullah Biçer’e yapılacaktır.

MADDE 80 – YÜRÜRLÜK

İşbu Tüzük, İstanbul Valiliği’ne müracaat sonrası İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün tetkik ve tasdik etmesinden sonra yürürlüğe girer.

Hakan KÜÇÜK Yönetim Kurulu Başkanı
Abdullah BİÇER Başkan Yardımcısı
Fatih İNAN Genel Sekreter

Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (BÜFİD)
Ekinoba Mah. Pirireis Cad. Cornerlife Recidence No:2 I D:24 Büyükçekmece İstanbul
TEL: 0850 473 1907
GSM : 05333 1907 34
Dernek Kütük Numarası : 34-264/162
Vergi Numarası : Büyükçekmece 1940807527