Yavuz Selim Karataban

Yavuz Selim Karataban

Haysiyet Divanı Üyesi

1973 İstanbul doğumlu. İş hayatına önce kuyumculuk sektöründe başlamış, akabinde iletişim sektöründe devam etmiş ve daha sonra otomotiv sektörüne geçmiştir. 2003 yılından bu yana Würth Türkiye’de çalışmaktadır. Halen Avrupa Yakası Bölge Müdürü olarak görev almaktadır. Motor sporları, olta balıkçılığı hobileri ile ilgilenmektedir. Bir kız babasıdır.

Haysiyet Divanı Üyesi Görev ve Yetkileri

Haysiyet Divanı beş üye ile toplanır, çoğunlukla karar verir. Toplantı yeter sayısı asil üyelerle sağlanamazsa, yedek üyelerle tamamlanır. Yedek üyeler her toplantıda hazır bulunur. Yönetim Kurulu’nun talebi veya Yönetim Kurulu eliyle ulaştırılan yahut üyeler tarafından doğrudan doğruya kendisine yapılan yazılı şikayet üzerine soruşturmaya başlar. Müracaatın doğrudan doğruya Haysiyet Divanı’na yapılması halinde şikayet Yönetim Kurulu’na yazı ile duyurulur. Yönetim Kurulu dilerse görüşünü on gün içinde Haysiyet Divanı’na bildirir. İlgilileri ve şahitleri davet ederek dinler, gerekli gördüğü belgeleri taraflardan veya derneğin yetkili organlarından talep ederek inceler, delilleri toplar, tahkikat tamamlandıktan sonra savunma alarak kararını verir. Haysiyet Divanı tarafından çağrıldıkları halde mazeretsiz gelmeyen, bildiğini söylemeyen veya gerçek dışı beyanda bulunan, istenilen belgeleri vermeyen üyeler hakkında Haysiyet Divanı’nca resen soruşturma açılarak disiplin cezası uygulanır. Meşru mazeretleri sebebiyle Haysiyet Divanı’na gelemeyenlerin ifadeleri divanca görevlendirilecek bir Haysiyet Divanı üyesi tarafından bulundukları yerde alınır veya ifadenin yazılı olarak gönderilmesi istenir. Savunmasını yapmak için çağrıldığı halde gelmeyen veya karar gereğince yazılı savunma göndermeyen kimse hakkında savunma alınmadan’ da karar verilebilir. Savunma alındıktan veya yukarıdaki fıkra gereğince savunma alınmamış ise tahkikatın sonuçlanmasından sonra on beş gün içinde karar verilir. Yönetim Kurulu’nca kararın bir nüshası ilgiliye tebliğ edilir, bir nüshası derneğin ilan tahtasında on beş gün süreyle ilan edilir, bir nüshası da ilgilinin sicil dosyasına konulur.Tüzüğün 12. maddesinin b ve c bentlerine göre üyelikten çıkarılacaklarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturmayı yaparak durumu bir raporla yönetim kuruluna sunar.Yönetim Kurulu kararını buna göre verir.