Orhan Akgün

Orhan Akgün

Yedek Üye

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Görev ve Yetkileri 

Denetleme Kurulu derneğin hesaplarını ve hesaplarla ile ilgili belge, kayıt ve defterleri devamlı olarak denetler, kasayı sayar, harcamaların tüzük hükümlerine ve bütçeye göre yapılıp yapılmadığını inceler. Gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu’nu uyarır. Denetleme sonuçlarını üç ayda bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na bildirir. Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu’na ibra edilip edilmemesi hakkında açık ve kesin teklifi ihtiva eden raporunu sunar. Denetleme Kurulu denetleme sonucuna göre gerekiyor ise, Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister. Denetlemede suistimalin veya derneğin mali bünyesini etkileyecek gereksiz harcamaların veya tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın tespiti halinde Denetleme Kurulu Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemekle yükümlüdür.