Dilek Gürakar

Dilek Gürakar

Kurul Başkanı

Üye Sicil Kurul Başkanı.

Üye Sicil Kurul Başkanı Görev ve Yetkileri: 

Yönetim Kurulu tarafından gönderilen üyelik başvurularını inceleyip üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklindeki önerilerini yazılı olarak Yönetim Kurulu’na sunmak,

• Üyeler, fahri üyeler ile onursal üyeler için sicil defterleri ve karar defteri tutmak,
• Üye kayıt ve karar defterlerini noter veya İl Dernekler Müdürlüğü’ne onaylatmak,
• Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine Genel Kurul’a katılacak üyelerin listesini düzenlemek, gerektiğinde düzeltmek,
• Her yıl sonunda Altın Rozet ile onurlandırılmak üzere yirmibeş ( 25 ) yılını dolduran, Gümüş Rozet ile onurlandırılmak üzere üzere onbeş ( 15 ) yılını dolduran, yıllık aidat borcu bulunmayan, kaydı açık üyeleri bir liste halinde Yönetim Kurulu’na sunmak,
• Yönetim Kurulunun yazılı bildirisi üzerine, hakkında Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu’nca verilen kesinleşmiş yaptırımları üyelerin siciline işlemek,
• Yönetim Kurulu’nun yazılı bildirisi üzerine hakkında kesin çıkarma kararı verilmiş veya Dernekten çıkmak istediklerini yazılı olarak bildirmiş olan üyelerin sicil defterindeki kayıtlarını kapatmak,
• Yönetim Kurulu’ndan gelen yazılı talep üzerine, tüzük hükümleri doğrultusunda, üyelikleri dondurulan üyelerin kayıtlarını geçici olarak kapatmak, dondurulma kararları kaldırılan üyelerin kayıtlarını açmak,
• Yönetim Kurulu’nca onaylanan üyeliğe kabul kararını üye kayıt defterine işlemek,
• Üye aidat ödentilerini takip etmek, Tüzük hükümleri doğrultusunda Genel Kurul’a katılma hakkını elde eden üyelerin Genel Kurula giriş kartları ile Dernek sicil numarası ile ad ve soyadları yazılı ve hizalarında imza etmelerine elverişli bölüm bulunan listeleri hazırlamak ve bu listeleri olağan ya da olağanüstü Genel Kurul birinci toplantılarından on beş gün önce Yönetim Kurulu Başkanlığı’na teslim etmek,
• Üyeler ile ilişkileri, iletişim bilgilerindeki değişiklikleri, sosyal değişiklikler ve ölüm hallerini izlemek, gerekli bilgilendirme ve kayıt işlerini yapmak